MUO

Terma dan Syarat

Jika anda mengakses laman web ini, ia adalah pengakuan dan perjanjian bahawa anda terikat dengan syarat ini dan dengan ini, perjanjian dibentuk antara anda sebagai pelanggan, dan kami, untuk akses dan/atau penggunaan laman web ini.

Syarat ini akan menggantikan mana-mana syarat di atas yang anda terima atau akses melalui halaman web ini. Penggunaan berterusan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini akan membentuk penerimaan syarat ini.


TANGGUNGJAWAB

Anda memahami dengan jelas dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, berkaitan atau istimewa, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian dalam bentuk kehilangan keuntungan, amanah atau kerugian tidak ketara yang lain akibat daripada:

  • Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini
  • Kos memperoleh barangan dan perkhidmatan untuk penggantian selepas pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat melalui atau daripada laman web ini
  • Akses atau pengubahan penghantaran atau data anda tanpa kebenaran
  • Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini
  • Hal-hal lain yang berkaitan dengan laman web ini

PAUTAN

Kami mungkin menyediakan pautan ke laman web lain. Halaman web ini dimiliki dan dikawal oleh pihak ketiga dan oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas halaman dan sumber ini. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas tapak dan sumber luaran ini dan tidak mengendors dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan lain yang disediakan di tapak dan sumber ini. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai menjadi punca atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan pada atau melalui laman web tersebut atau sumber.


PENAMATAN

Kami boleh menamatkan akses anda kepada mana-mana bahagian perkhidmatan atau semua perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuat kuasa serta-merta. Kami juga mungkin menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, ditakrifkan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan halaman web melalui akaun tersebut untuk tempoh masa tertentu. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk menamatkan akses kepada perkhidmatan tersebut.


PERUBAHAN KEPADA SYARAT PERKHIDMATAN

Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan, pelarasan, pembatalan atau penambahan kepada syarat ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis awal. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan tapak web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana kami mendapati perlu untuk menukar, menyesuaikan, membatalkan atau menambah syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terlebih dahulu kepada anda . Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan menyemak syarat ini dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan terkini. Anda seterusnya bersetuju dan menerima bahawa akses berterusan anda kepada dan penggunaan terma (seperti yang dipinda atau diubah suai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat ini.


PENYESUAIAN KEPADA PENGHORMATAN

Kami mempunyai hak untuk mengubah suai atau melengkapkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau kekal pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatan.


UMUM

Tajuk yang digunakan di bawah istilah ini adalah untuk rujukan sahaja dan tidak boleh diambil kira dalam tafsiran istilah ini.

Jika mana-mana peruntukan syarat ini melanggar undang-undang atau tidak sah dari segi undang-undang atau peraturan semasa atau akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah sebutan haram itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama dengan syarat-syarat lain. jawatan akan mempunyai kuasa penuh tanpa dijelaskan oleh sebarang sebutan yang menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang.